Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Wszystkich Członków Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 3 lipca 2022 r. (niedziela) o godz. 16.00 w sali nad remizą.
Porządek obrad:
1. Przywitanie uczestników
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres kadencji 2020 – 2022 – prezes
5. Sprawozdanie finansowe – skarbnik
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – ktoś z KR
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – ktoś z SK
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
12. Wybór komisji skrutacyjnej
13. Przyjęcie uchwały w sprawie liczby członków Zarządu Towarzystwa
14. Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
15. Wybór nowego Zarządu Towarzystwa
16. Przyjęcie uchwały o powołanie nowych władz Towarzystwa
17. Wybór członków nowej Komisji Rewizyjnej
18. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Komisji Rewizyjnej
19. Wybór członków nowego Sądu Koleżeńskiego
20. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Sądu Koleżeńskiego
21. Informacje na temat planowanych działań w 2022 r.
22. Wolne wnioski
23. Zakończenie obrad