Konkursy

W ramach projektu zamierzamy ogłosić kilka konkursów, w tym:

– konkurs plastyczny – skierowany do dzieci z Publicznego Przedszkola w Chmielowicach. Jego celem będzie ukazanie różnych zawodów, dawnych i współczesnych mieszkańców Chmielowic

– konkurs na prezentację  i film – przeznaczony będzie dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek. Jego celem będzie ukazanie dawnych i współczesnych zawodów i profesji wykonywanych przez mieszkańców Chmielowic

– konkurs fotograficzny – przeznaczony także dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek. W konkursie mogą wziąć udział zdjęcia historyczne i współczesne obrazujące pracę dawnych i współczesnych mieszkańców Chmielowic

Przy ocenie prac uwzględniony zostanie podział na grupy wiekowe. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w styczniu 2015 r.

– konkurs na najliczniejszą grupę zawodową prezentującą się w czasie festynu ogólnowiejskiego w dniu 12.10.2014 r.

– konkurs na najlepiej prezentującą się grupę zawodową w czasie festynu ogólnowiejskiego w dniu 12. 10. 2014

– konkurs na firmę z najdłuższymi tradycjami działającą wśród mieszkańców Chmielowic

 

Regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego
„Współczesne i dawne zawody Chmielowic”

 

 

 

§1 Organizator

 

Organizatorem konkursu plastycznego jest Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic. Konkurs jest częścią zadania prowadzonego w ramach projektu „Działaj lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich

 

§2 Czas trwania Konkursu

 

Konkurs rozpoczyna się 15 września, a kończy 20 grudnia 2014 r.

 

§3 Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikami części plastycznej konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, będący mieszkańcami Chmielowic lub uczący się na terenie wsi.
 2. Uczestnicy części plastycznej przygotowują prace w formacie A4 lub A3 (dopuszczalne są też inne formaty, jednak nie większe niż A3). Dopuszczalne są wszelkie techniki umożliwiające ekspozycję pracy na płaszczyźnie ściany.
 3. Uczestnikami części multimedialnej mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazjów i liceów) mieszkający we wsi Chmielowice oraz jej wszyscy dorośli mieszkańcy.
 4. Uczestnicy części multimedialnej mogą przygotować pracę w formie fotografii. Odbitka fotograficzna ma mieć format 20×30 cm, jej elektroniczną wersję (plik JPG o dłuższym boku nie przekraczającym 1500 pikseli) należy dostarczyć na adres e-mailowy prezes@tpch.pl równolegle ze zgłoszeniem odbitki (lub odbitek – dopuszczalne jest przedstawienie cyklu trzech fotografii).
 5. Uczestnicy części multimedialnej mogą też przygotować pracę w formie filmu lub prezentacji. Plik (o długości nie przekraczającej 3 min) powinien zostać przygotowany w jakości HD i umieszczony na portalu umożliwiającym dostęp dla posiadaczy łącza (niepubliczny – do czasu rozstrzygnięcia konkursu), odtworzenie i dalsze udostępnienie pliku. Autor zobowiązany jest do dbałości o prawa autorskie związane z wizerunkiem występujących osób lub użytej muzyki. Możliwa jest praca grupowa (dopuszcza się trzech współautorów).
 6. Tematem prac zgłaszanych w konkursie powinny być dawne i dzisiejsze zawody wykonywane przez mieszkańców Chmielowic, stanowiące wizytówkę naszej wsi – tak obecnej, jak i historycznej. Zależy nam na pokazaniu ginących obyczajów, jak i wartości współczesnej pracy, tworzonych inwestycji czy produktów. Konkurs może być jednocześnie dokumentacją miejsc, czynności, jak i postaci samych mieszkańców Chmielowic.
 7. W jednej i drugiej części konkursu możliwe jest dołączenie do pracy krótkiego opisu.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz TPCh praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83) oraz do bezpłatnej publikacji
  w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w internecie, przy podaniu autorstwa pracy.
 9. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

§4 Termin i warunki dostarczenia prac

 

 1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organizatora, na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic, ul. Przedszkolna 12, 46-070 Chmielowice – z dopiskiem na kopercie: „Konkurs plastyczny – działaj lokalnie”, w terminie do 20 XII 2014 r.

 1. Do każdej pracy należy dołączyć kopertę z imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora, tytułem pracy oraz telefonem (e-mail). W przypadku prac tworzonych w ramach zajęć szkolnych, w kopercie powinien znaleźć się również adres i telefon placówki (ew. wraz z personaliami opiekuna artystycznego). Na odwrocie samej pracy należy umieścić jedynie wiek autora oraz – jeśli jednocześnie zgłaszanych jest kilka prac różnych autorów – godło pracy. W wypadku prac filmowych zgłoszenie następuje drogą e-mailową, poprzez podanie łącza, wraz z załącznikiem zawierającym dane autora. Przykładowa karta zgłoszenia w załączniku nr 1.
 2. W wypadku prac fotograficznych będących portretem konkretnej osoby do pracy należy dołączyć popisane oświadczenie z załącznika nr 2, związane z możliwością prezentacji i ewentualnej publikacji pracy.
 3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (w wypadku prac dostarczonych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
 4. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

 

§5 Zasady przyznawania nagród

 

 1. Jury wyłonione przez organizatora do 10 stycznia 2015 r. wyłoni zwycięskie prace w następujących kategoriach wiekowych: a) przedszkole, b) szkoły podstawowe, c) gimnazja (dla konkursu plastycznego) oraz a) gimnazja, b) licea, c) dorośli (dla konkursu multimedialnego).
 2. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez jury.
 3. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej TPCh. Telefonicznie powiadomieni zostaną opiekunowie prac lub ich autorzy.
 5. Termin uroczystego wręczenia nagród (II poł. stycznia 2015) zostanie ogłoszony na stronie internetowej TPCh, a uczestniczące w konkursie placówki zostaną o nim poinformowane telefonicznie.

 

§ 6 Inne

 

Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic (ul. Przedszkolna 12, 46-070 Chmielowice), oraz na stronie internetowej www.tpch.pl. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 77.457.37.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: prezes@tpch.pl.

 

 

 

 

Załącznik 1

 

Karta zgłoszenia pracy do konkursu  „Współczesne i dawne zawody Chmielowic”

 

Godło . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  wiek. . . . . . . . . . . . .

Tytuł pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon (e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres i telefon placówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opiekun artystyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ewentualny opis pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

Załącznik 2

 

Oświadczenie

 

Ja, niżej podpisany/podpisana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamieszkały/a w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zgadzam się na prezentację fotografii wykonanej przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w ramach konkursu „Współczesne i dawne zawody Chmielowic” organizowanego przez TPCh, zawierającej mój wizerunek. Zgoda obejmuje ekspozycję na wystawie pokonkursowej oraz  zamieszczenie fotografii w Internecie (bez podawania personaliów osoby na fotografii).

 

Data i podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Rozstrzygnięcie tych konkursów nastąpi w czasie festynu ogólnowiejskiego 12.10.2014 r.

Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkursów zostaną podane w terminie późniejszym.

Już teraz zapraszamy do udziału!