Statut

Statut

Towarzystwa Przyjaciół Chmielowic

z siedzibą w Opolu (woj. opolskie)

 

Art. I – Nazwa, siedziba i teren działalności

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHMIELOWIC, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. W dalszej części Statutu jest nazywane Towarzystwem.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Opole.
 3. Towarzystwo działa na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.
 4. Towarzystwo realizuje cele oświatowe, kulturalne i społeczne a także promuje rozwój dzielnicy i integrację jej mieszkańców.
 5. Towarzystwo może używać pieczęci i logo graficznego.
 6. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Zgodę na członkostwo w takich organizacjach podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków.

Art. II – Cele towarzystwa

 1. Utrwalanie i promowanie dziedzictwa kulturowego dzielnicy (dawnej wsi Chmielowice).
 2. Wzmacnianie współpracy i solidarności w obrębie lokalnej społeczności.
 3. Wzmacnianie zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy publiczne.
 4. Tworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu na terenie dzielnicy.
 5. Aktywizowanie środowiska do podejmowania i realizacji inicjatyw w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej oraz innowacyjności na terenie dzielnicy.
 6. Wspieranie atrakcyjności dzielnicy tak dla jej mieszkańców, jak i turystów.
 7. Współdziałania z władzami  samorządowymi w celu  szybszego rozwoju gospodarczego dzielnicy.
 8. Podejmowanie wszechstronnych działań w celu poprawy jakości życia miejscowej społeczności.
 9. Dążenie do pełnej integracji mieszkańców.
 10. Niesienie pomocy mieszkańcom wymagającym opieki i wsparcia, w szczególności działalność na rzecz seniorów.
 11. Współdziałanie z miejscową Parafią Rzymskokatolicką w zakresie wszelkich inicjatyw rozwojowych i integracyjnych.
 12. Współpraca i działania pomocowe na rzecz miejscowego Domu Dziecka.
 13. Współdziałania z miejscową Publiczną Szkołą Podstawową oraz Publicznym Przedszkolem w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, zwłaszcza celem zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi.
 14. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
 15. Promowanie dbałości o przyrodę, ochronę środowiska, ochronę przeciwpożarową i estetykę miejscowości.
 16. Współdziałanie z miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną i Klubem Sportowym, zwłaszcza w zakresie promocji przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia.
 17. Lobbowanie na rzecz rozwoju dzielnicy we właściwych organach rządowych i samorządowych.

Art. III – Środki działania

 1. Składanie wniosków w konkursach grantowych w celu pozyskania środków na działalność statutową.
 2. Organizowanie odczytów, wykładów, wieczorów dyskusyjnych, wycieczek, wystaw, festynów i innych imprez, konkursów, badań ankietowych itp.
 3. Zgłaszanie wniosków do odpowiednich władz i instytucji oraz współdziałanie w ich realizacji.
 4. Popieranie finansowe – w miarę możliwości – różnych pożytecznych przedsięwzięć.
 5. Popieranie i wydawanie publikacji dotyczących dzielnicy  lub jej mieszkańców za pośrednictwem instytucji wydawniczych lub we własnym zakresie.
 6. Pozyskiwanie poparcia dla realizacji celów Towarzystwa.
 7. Możliwość pośredniego lub bezpośredniego zaangażowania w wybory na szczeblu samorządowym.
 8. Współpraca z podmiotami wymienionymi w art. II.

Art. IV – Członkowie Towarzystwa

 1. Członków Towarzystwa dzieli się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, pragnąca szczerze realizować cele Towarzystwa, która zostanie przyjęta przez Zarząd w skład Towarzystwa, w tym także osoby nie mające obywatelstwa polskiego i zamieszkujące na terenie RP. Akceptacji Zarządu nie wymagają członkowie – założyciele Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która o to wnosi, przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.
 4. Członków honorowych mianuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub 10 członków Towarzystwa, za szczególne zasługi dla Towarzystwa oraz dla lokalnej społeczności.

Art. V – Wystąpienie z Towarzystwa, skreślenie, wykluczenie

 1. Każdy członek zwyczajny może wystąpić z Towarzystwa na podstawie zwykłego pisemnego zawiadomienia o tym Zarządu.
 2. Zarząd może wykluczyć członków, którzy działają na szkodę Towarzystwa, zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za popełnienie przestępstwa lub z innych powodów ich działanie koliduje z działalnością i Statutem Towarzystwa.
 3. Od decyzji Zarządu, określonych w ust, 2 i 3, służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty powiadomienia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Art. VI – Prawa i obowiązki członków

Każdy członek ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach z prawem zabierania głosu i głosowania.
 2. Głosowania w wyborach do władz Towarzystwa.
 3. Wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Towarzystwo.
 4. Wnoszenia wniosków z uzasadnieniem przyjęcia ich do planu działania Towarzystwa.

Każdy członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Przestrzegać ściśle postanowień Statutu.
 2. Popierać cele Towarzystwa i brać czynny udział w jego działalności.

Art. VII – Władze Towarzystwa

 1. Władzami Towarzystwa są:
 2. Walne Zgromadzenie
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Koleżeński
 6. Członkowie władz Towarzystwa powinni traktować swoją funkcję jak służę wobec wszystkich członków. Każda funkcja w Towarzystwie jest bezpłatna. Przepis ten nie wyklucza prawa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w Towarzystwie.
 7. Członkowie władz Towarzystwa muszą być pełnoletnimi mieszkańcami Opola. Przepis ten nie dotyczy Walnego Zgromadzenia.
 8. Nie wolno łączyć funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej z funkcjami w Sądzie Koleżeńskim.

Art. VIII – Walne Zgromadzenie

 1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższą władzą w Towarzystwie. Walne Zgromadzenia są: zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze, zwyczajne sprawozdawcze i nadzwyczajne.
 2. Zgromadzenia zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd raz na dwa lata.
 3. Zgromadzenia zwyczajne sprawozdawcze zwołuje Zarząd przynajmniej raz na rok.
 4. Zgromadzenia nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
 5. z własnej inicjatywy
 6. na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego
 7. na żądanie co najmniej 10 członków, z podaniem powodu i porządku obrad.
 8. Zarząd – zwołując Walne Zgromadzenie – oznacza czas, miejsce i porządek obrad, o terminie Zgromadzenia zawiadamia członków nie później niż 7 dni przed.

Akt. IX – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

 1. Wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński oraz przyjmuje do wiadomości ich sprawozdania.
 2. Udziela lub odmawia Zarządowi absolutorium.
 3. Uchwala plan pracy i budżet Towarzystwa.
 4. Może wprowadzić składki dla członków zwyczajnych na pokrycie kosztów pracy Towarzystwa lub inne cele.
 5. Powołuje – w razie potrzeby – sekcje Towarzystwa i uchwala zasady ich pracy.
 6. Uchwala lub odrzuca wnioski przedstawione przez Zarząd i członków.
 7. Uchwala inne wnioski wynikające z pracy bieżącej.

Art. X – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

 1. Przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Dokonuje ewentualnej korekty w planie pracy i budżecie Towarzystwa.
 3. Podejmuje inne uchwały wynikające z bieżącej działalności Towarzystwa.

Art. XI – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozstrzyga sprawy dla których zostało zwołane.

Art. XII

Uchwały Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w innych artykułach, zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków.

Art. XIIIZarząd

 1. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu do siedmiu ( 5-7 ) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze na dwa lata. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo skład liczebny Zarządu w nowej kadencji.
 2. Wybór członków zarządu następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność prezesa lub wiceprezesa oraz co najmniej 50% członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prezesa (w razie jego nieobecności – wiceprezesa).

Art. XIV

Zarząd organizuje pracę Towarzystwa i kieruje nią na bieżąco oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. W szczególności do uprawnień Zarządu należy przyjmowanie, skreślanie i wydalanie członków. Do obowiązków zaś należy sporządzanie zamknięć rachunkowych, przekładanie projektu budżetu Walnemu Zgromadzeniu, opracowywanie sprawozdań z działalności, zwoływanie Walnych Zgromadzeń, ściśle przestrzeganie postanowień Statutu o przepisów prawa.

Art. XV

 1. Prezes jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz, zwoływania zebrań Zarządu i podpisywania wszelkich pism wysyłanych w imieniu Zarządu. Takie same uprawnienia przysługują wiceprezesowi pod nieobecność prezesa.
 2. Sekretarz sporządza protokoły obrad Walnych Zgromadzeń i Zarządu, załatwia sprawy kancelaryjne i może podpisywać wraz z prezesem pisma oficjalne wysyłane w imieniu Towarzystwa.
 3. Skarbnik odpowiada za stan i prowadzenie kasy Towarzystwa, prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisuje wspólnie z prezesem pisma w sprawach finansowych.
 4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

Art. XVI – Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na dwa lata. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. Komisja kontroluje działalność Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, sprawdza rzetelność dokumentacji oraz celowość wydatków i przekłada odpowiednie wnioski na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Warunkiem ważności uchwał Komisji Rewizyjnej jest udział w posiedzeniu Komisji pełnego składu jej członków. Do podjęcia skutecznej uchwały niezbędna jest zwykła większość głosów.

Art. XVII – Sąd koleżeński

 1. Sąd koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na dwa lata. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie przewodniczącego. Do zakresu Sądu należy: rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie oraz rozpatrywanie spraw członków przekazanych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w celu zastosowania środków oddziaływania wychowawczego. W wyniku rozpoznania sprawy Sąd Koleżeński może wymierzyć karę upomnienia lub nagany albo zakończyć sprawę na rozmowie profilaktycznej, bądź te wystąpić do Zarządu o wykluczenie członka z Towarzystwa.
 2. Warunkiem ważności uchwał Sądu Koleżeńskiego jest udział w posiedzeniu Sądu pełnego składu jego członków. Do podjęcia skutecznej uchwały niezbędna jest zwykła większość głosów.

Art. XVIII – Ustąpienie członka władz Towarzystwa

W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa lub jego śmierci władze te mają prawo kooptacji nowych członków, piastujących funkcje do najbliższego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego-Wyborczego.

Art. XIX – Osobowość prawna Towarzystwa

Towarzystwo posiada osobowość prawną, może otrzymywać zapisy i darowizny, zawierać umowy, posiadać, nabywać oraz sprzedawać majątek ruchomy i nieruchomy.

Art. XX – Fundusze Towarzystwa

 1. Fundusze Towarzystwa powstają ze składek członkowskich, subwencji, dotacji, darów i zapisów.
 2. Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Towarzystwa, a także w kasie prowadzonej przez skarbnika Towarzystwa. Osobą uprawnioną do wpłacania i wypłacania środków pieniężnych jest skarbnik Towarzystwa, którego obowiązuje niniejszy Statut, budżet Towarzystwa i decyzje Zarządu. Skarbnik musi posiadać pisemną zgodę prezesa na dokonanie operacji finansowej.
 3. Uchwalenie budżetu Towarzystwa należy do zadań Walnego Zgromadzenia, zaś jego wykonanie jest zadaniem Zarządu, Kontrola wykonania budżetu jest zadaniem Komisji Rewizyjnej, która składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu przed głosowaniem w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 4. Towarzystwo może zaciągać zobowiązania majątkowe przekraczające wysokość posiadanych środków własnych tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka musi określać źródła pokrycia zobowiązań.

Art. XXI – Zmiana Statutu Towarzystwa

 1. Zmianę Statutu uchwala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej 25 członków. Wniosek taki musi być zgłoszony pisemnie, a może być uchwalony większością co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na Zgromadzeniu i wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Art. XXII – Rozwiązanie Towarzystwa

Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa mogą nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Art. XXIII – Komisja Likwidacyjna

Dla wykonania uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 osób, której obowiązkiem jest zagospodarowanie majątku i wszelkich innych walorów Towarzystwa zgodnie z uchwałą Zgromadzenia zatwierdzoną przez stosowne organy rejestracyjne.