Monthly Archives: marzec 2018

Zwiedzamy Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego!

Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic zaprasza na wycieczkę na Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, która odbędzie się 7 kwietnia (sobota) br. W programie: zwiedzanie pracowni Wydziału (malarstwa, rzeźby, grafiki komputerowej, multimediów), a także możliwość zrobienia sobie profesjonalnej sesji zdjęciowej. Zbiórka o godz. 10.00 przed „Biedronką” (dawne kino Stylowe) na ul.Wrocławskiej. Dojazd we własnym zakresie. Informacje i zapisy u p. Moniki Ożóg 29570665_1245286178908039_5646943635487063473_n

Zapraszamy na wycieczkę do Janowca-Kazimierza nad Wisłą i Lublina!

janowiecTowarzystwo Przyjaciół Chmielowic zaprasza na wycieczkę do Janowca – Kazimierza nad Wisłą – Lublina w dniach 30 lipca- 1 sierpnia br. Koszt wycieczki – do 450 zł/osobę. Cena obejmuje przejazd, noclegi, pełne wyżywienie, bilety wstępu, przewodnika, ubezpieczenie. Zebranie w sprawie wycieczki odbędzie się 4 kwietnia, godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Chmielowicach. Informacje i zapisy
u p. Jerzego Lenartowicza – 77 4573730

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze

W dniu 18 marca 2018 r. odbyło się Walne Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze, na którym podsumowano działalność Towarzystwa i wybrano jego nowe władze. Zebrani na początku uczcili minutą ciszy pamięć ś.p. Leszka Strzępka, członka Zarządu Towarzystwa.

Przewodniczącym Zgromadzenia został Marek Tomczak, a sekretarzem Maria Gwizdak.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej złożyła Prezes TPCh Anna Pobóg – Lenartowicz. Poinformowała, że  tym czasie Zarząd Towarzystwa zebrał się 10 razy (nie licząc spotkań związanych z realizacją grantu). Zwołano też 3 Walne Zgromadzenia (związane z koniecznością dokonania zmian w statucie w związku z przyłączeniem Chmielowic do Opola). Liczba członków Towarzystwa powiększyła się z 69 osób do 87.

W omawianym okresie TPCh zrealizował 1 projekt  Kulturalnie – kulinarnie (realizowany w ramach grantu Działaj Lokalnie Partnerstwa Borów Niemodlińskich). Termin realizacji: 1.07.2016 – 31.12.2016, kwota dotacji: 6 tys. zł. Formy działania: warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  Chmielowicki Festiwal Smaków, prelekcje o zdrowym żywieniu, wydanie Chmielowickiej Książki Kucharskiej.

Oprócz tego Towarzystwo aplikowało do Urzędu Marszałkowskiego granty na turystykę (projekt: Poznajemy zamki i pałace  Śląska Opolskiego) oraz kulturę (100-lecie Niepodległości: Kościoły Śląska Opolskiego  – album), ale bez rezultatu.

W tym czasie zorganizowaliśmy 5 wycieczek (3 krajowe: do Parku Miniatur w Olszowej, do Afrykarium we Wrocławiu, do Jędrzejowa, Chmielnika, Sandomierza i Tarnowa oraz 2 zagraniczne: do Pragi, do Lwowa, Poczajowa i Olecka).

Odbyło się też 1 spotkanie z cyklu Cudzych chwalicie swoich nie znacie z p. Krystyną Raczkowską – Tomczak  na temat: Porozmawiajmy o jajkach, czyli jajko w matematyce, fizyce i chemii.

Czterokrotnie organizowaliśmy też spotkania integracyjne – świąteczne i letnie (grille).

Prócz tego, tradycyjnie, Towarzystwo włączyło się w organizację imprez ogólnowiejskich, zwłaszcza w festyn szkolny „Mamo, tato, baw się razem z nami”. Uczciliśmy też 50-lecie święceń kapłańskich proboszcza parafii w Chmielowicach, ks. Alfreda Michalika poprzez przygotowanie i wydrukowanie mu albumu z wizerunkami św. Anny. W związku z odejściem na emeryturę wieloletniego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowicach, członka Towarzystwa p. Zbigniewa Adamkiewicza,  przygotowaliśmy dla niego grawerowane podziękowania oraz prezent.

W 2016 r. Towarzystwo zgłosiło do nagrody Komprachcickie Orły p. Marię Gwizdak i p. Marka Tomczka.

W 2016 r. Prezes Towarzystwa za działalność na rzecz środowiska została nominowana do nagrody Człowieka Roku w plebiscycie NTO. Brała też udział w posiedzeniach Partnerstwa Borów Niemodlińskich (w Niemodlinie, Prószkowie i Chrzelicach).

O działalności Towarzystwa pisały też  lokalne gazety. Prezes TPCh kilkakrotnie udzielała  wywiadów Radiu Opole.

Następnie głos zabrał skarbnik Towarzystwa p. Jerzy Koziołek, który przedstawił sprawozdanie finansowe za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Podkreślił, że nastąpił wzrost ściągalności składek członkowskich, który osiągnął najwyższą wartość od czasów istnienia TPCh (1372 zł). Jest to wynik zwiększającej się liczby członków Towarzystwa.

W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrał p. Zygmunt Sykulski, który poinformował, że Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji finansowej  Towarzystwa w dniu 14.03.2018 r. Nie stwierdzono żadnych uchybień w prowadzeniu dokumentacji finansowej ani merytorycznej, stąd – oceniając pozytywnie działalność merytoryczną, jak również nie mając zastrzeżeń do finansów Towarzystwa – zaproponował udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Emilia Koziołek poinformowała, że w trakcie tej  kadencji Sąd Koleżeński nie miał potrzeby zebrania się.

Następnie odbyło się głosowanie nad przedstawionymi sprawozdaniami. Wszystkie sprawozdania (merytoryczne, finansowe, Komisji Rewizyjnej) zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty jednogłośnie.

W tym miejscu członkowie Towarzystwa złożyli podziękowania Prezes TPCh Annie Pobóg – Lenartowicz za dotychczasową pracę. Z podobnymi podziękowaniami Prezes A.  Lenartowicz zwróciła się do obecnych członków ustępującego Zarządu, jak i pozostałych członków Towarzystwa, zaznaczając, że bez ich pomocy stowarzyszenie nie mogłoby tak prężnie funkcjonować.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do nowych władz Towarzystwa. Do Zarządu TPCh zgłoszono następujące osoby: Marię Gwizdak, p. Annę Pobóg – Lenartowicz, p. Gabrielę Henek, p. Jana Kotulę, p. Jerzego Koziołka, p. Marka Tomczaka, p. Monikę Ożóg.

Wszyscy zgłoszeni zgodzili się na kandydowanie. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podjęli w związku z tym decyzję, że Zarząd w bieżącej kadencji będzie liczył 7 osób. W wyniku głosowania wybrany został Zarząd Towarzystwa, który na swym pierwszym posiedzeniu uformował się w następującym składzie:

 1. Anna Pobóg – Lenartowicz – prezes
 2. Marek Tomczak – wiceprezes
 3. Maria Gwizdak – sekretarz
 4. Jerzy Koziołek – skarbnik
 5. Jan Kotula – członek Zarządu
 6. Gabriela Henek – członek Zarządu
 7. Monika Ożóg – członek Zarządu

Następnie przystąpiono do wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.W wyniku głosowania do Komisji wybrano: Janusza Uchnasta,  Zygmunta Sykulskiego  i  Urszulę Chyl.

W skład Sądu Koleżeńskiego weszły: Emilia Koziołek, Teresa Koziarska, Natalia Ozdoba.

W dalszej części obrad Anna Pobóg – Lenartowicz przedstawiła propozycje zmian w statucie Towarzystwa. Zaproponowała, aby w Art. II (Cele Towarzystwa) dopisać:

– jako pkt. 18: Organizacja przedsięwzięć w zakresie turystyki i krajoznawstwa

– jako pkt. 19: Realizacja działań z zakresu kultury i sztuki

–  jako pkt. 20: Organizacja i promowanie wolontariatu

W dyskusji postanowiono dodać do punktu 19 działania z zakresu nauki, kultury i sztuki. Wszystkie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

W ramach wolnych wniosków A. Pobóg – Lenartowicz poinformowała o przygotowaniach do wycieczki do Janowca nad Wisłą, Kazimierza nad Wisłą i Lublina,  która odbędzie się w dniach 30.07 – 1.08. 2018 r. Zebranie chętnych do udziału w wycieczce odbędzie się 4 kwietnia w PSP w Chmielowicach.

Jerzy Koziołek zaproponował, aby członkowie Towarzystwa, którzy ukończyli 80 lat nie musieli płacić składek członkowskich. W sumie dotyczy to zaledwie kilku osób. Propozycja ta została przyjęta.

Nowemu Zarządowi życzymy wielu sukcesów i owocnej pracy!

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy na Walne Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 18 marca 2018 r. o godz. 16.00 w sali nad remizą.

Porządek zebrania:

 1. Przywitanie uczestników
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Uzupełnienie porządku obrad o propozycje zmian w statucie
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres kadencji  21 luty 2016 – 18 marzec 2018
 6. Sprawozdanie finansowe
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 13. Wybór komisji skrutacyjnej
 14. Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 15. Wybór nowego Zarządu Towarzystwa
 16. Przyjęcie uchwały o powołanie nowych władz Towarzystwa
 17. Wybór członków nowej Komisji Rewizyjnej
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Komisji Rewizyjnej
 19. Wybór członków nowego Sądu Koleżeńskiego
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Sądu Koleżeńskiego
 21. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Towarzystwa
 22. Głosowanie uchwał dotyczących zmian w statucie
 23. Przyjęcie uchwał dotyczących zmian w statucie
 24. Wolne wnioski
 25. Zakończenie obrad