Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy na Walne Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 18 marca 2018 r. o godz. 16.00 w sali nad remizą.

Porządek zebrania:

 1. Przywitanie uczestników
 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Uzupełnienie porządku obrad o propozycje zmian w statucie
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za okres kadencji  21 luty 2016 – 18 marzec 2018
 6. Sprawozdanie finansowe
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 13. Wybór komisji skrutacyjnej
 14. Zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 15. Wybór nowego Zarządu Towarzystwa
 16. Przyjęcie uchwały o powołanie nowych władz Towarzystwa
 17. Wybór członków nowej Komisji Rewizyjnej
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowej Komisji Rewizyjnej
 19. Wybór członków nowego Sądu Koleżeńskiego
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Sądu Koleżeńskiego
 21. Przedstawienie propozycji zmian w statucie Towarzystwa
 22. Głosowanie uchwał dotyczących zmian w statucie
 23. Przyjęcie uchwał dotyczących zmian w statucie
 24. Wolne wnioski
 25. Zakończenie obrad